Skip to main content

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan The Higher Living Company.

 1. BTW.
  Advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB
 2. Betalingsvoorwaarden.
  1. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij The Higher Living Company binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.
  2. Indien de opdrachtgever/ klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Annulering.
  1. Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training binnen 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag gefactureerd.
  2. Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: is 40% van de totale investering verschuldigd door de klant/ opdrachtgever.
  3. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij The Higher Living Company is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
 4. Eigendom.
  Alle materialen ten behoeve van de trainingen en andere diensten zijn eigendom van The HIgher Living Company en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van The Higher Living Company vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.
 5. Geheimhouding.
  Alle informatie, die uit de samenwerking tussen The Higher Living Company en de opdrachtgevers/ klanten voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
 6. Trainingen en Coaching.
  1. The Higher Living Company bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
  2. Indien opdrachtgever of klant derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van The Higher Living Company.
  3. The Higher Living Company mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
  4. Voor de trainingen selecteert The Higher Living Company in overleg met de opdrachtgever geschikte locaties.
 7. Aansprakelijkheid.
  1. The Higher Living Company is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door The Higher Living Company van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
  2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat The Higher Living Company voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Wkkgz informatie voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Higher Living voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van Higher Living een klacht heeft over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Higer Living is aangesloten.

Met ingang van 2019 is Higher Living bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via . Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“